Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

 
bahir akalpita vrittih maha videha tatah prakasha avarana kshayah
वहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः

 

Der Beitrag ist eingeordnet unter:

Auch interessant